Αναπτύξτε αποτελεσματικά την πλατφόρμα Hotspot σας, μέσω της διαχείρισης πολλαπλών επιπέδων

Το HS Network Manager, δημιουργήθηκε για να περιλαμβάνει ακόμα περισσότερους ρόλους - πρόσωπα στην διαχειριστική αλυσίδα - αλληλουχία.

Το επίπεδο άδειας χρήσης, επιτρέπει τη δημιουργία επιπέδων διαχειριστικών ρόλων, που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα με σκοπό την παραμετροποίηση και έλεγχο των υπηρεσιών hotspot τοπικά. Παρακάτω μπορούμε να δούμε αναλυτικά τους εμπλεκόμενους ρόλους:
hotspot multilevel

hotspot adminThe Administrator (Ο Διαχειριστής) είναι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας. Έχει το δικαίωμα να ορίσει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της υπηρεσίας χωρίς απολύτως κανένα περιορισμό. Παραμετροποιεί τη βάση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των μεταπωλητών και των ιδιοκτητών των Hotspot. Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει τη δραστηριότητα όλων των υπολοίπων ρόλων. hotspot reseller    The Reseller (Ο Μεταπωλητής) είναι η εταιρεία ή ο πάροχος που αγοράζει υπηρεσίες από την πλατφόρμα με σκοπό να τις μεταπωλήσει. Ο ρόλος αυτός έχοντας συνάψει συμφωνία με το διαχειριστή μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα κάνοντας εργασίες στα Hotspot που τον αφορούν. Μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τη δραστηριότητα των υπολοίπων ρόλων κάτω από τον ίδιο (managers, domains/hotspots, τελικοί χρήστες) όχι όμως άλλων μεταπωλητών. hotspot manager        The Manager (Ο Διευθυντής) είναι ο ιδιοκτήτης του τοπικού hotspot, ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία σε τελικούς χρήστες. Ο manager έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και μπορεί να παρεμβαίνει σε λειτουργικά θέματα που αφορούν το Hotspot του. Η δραστηριότητα του είναι συνδεδεμένη με το μεταπωλητή και το διαχειριστή. Μπορεί να ελέγχει τη δραστηριότητα του και το τι συμβαίνει στο domain και στο hotspot του καθώς και να διαχειρίζεται τους τελικούς χρήστες. Δεν έχει πρόσβαση στις περιοχές ευθύνης άλλων Manager. hotspot userThe End User (Ο Τελικός Χρήστης) είναι το άτομο - οντότητα που γράφεται, συνδέεται και χρησιμοποιεί τελικά την υπηρεσία του hotspot που του προσφέρεται από την πλατφόρμα και με βάση τους όρους και κανόνες που έχουν ορίσει οι παραπάνω ρόλοι.